• @kirolinnoba

apirila 5 abril

PROGRAMA
09:30AM
10.00AM
Harrera egitea - Acogida
Parte hartu duten proiektuen eta topaketaren aurkezpena
Presentación del encuentro y proyectos participantes (ARITZA LÓPEZ DE GUEREÑO - DOI ELKARTEA)
Hitzaldia - Ponencia
Adimen kolektiboa espazio osasungarriak ahalbidetzeko
Inteligencia colectiva para favorecer espacios saludables (MIKEL HOYOS - AYTO VITORIA)
10.55 AM
Hitzaldia - Ponencia
Ekintzailetza aukerak kirolean
Oportunidades de emprendimiento en el ámbito del deporte  (JON IRIBERRI - ESCUELA VASCA DEL DEPORTE).
11:40 AM
Atsedenaldi Aktiboa - Break activo
Talleres de trabajo en duplicado
12.10 PM
1. Lan mahaia - Mesa de trabajo 1RUNNEA
"El reto de activar personas sedentarias a través de la tecnología"Taller de trabajo (GORKA CABAÑAS)
2. Lan Mahaia - Mesa de trabajo 2. SPORT AND PLAY
Necesidad de crear valor en los equipos deportivos
Taller de trabajo (SERGIO EZPELETA)
13.45 PM
Amaiera - Fin de jornada mañana
16:00 PM
¿Arrancamos con un café? 
16:30 PM
Hitzaldia - Ponencia  
Elikadura osasungarria eta kirol errendimendua
Alimentación saludable  y rendimiento deportivo (ELENA JORRIN - RUNAPETTIT)
Talleres de trabajo en duplicado
17.15 PM
3. Lan Mahia - Mesa de trabajo 3. 3DLAN
Integración de la tecnología 3D en el Deporte. 
Taller de trabajo (EGOI AZKARRAGA)
4. Lan Mahaia - Mesa de trabajo 4. GRUPO CAMPUS 
Recogida y análisis de datos en los proyectos deportivos. Impotancia del BIG DATA
Taller de trabajo (IGOR FORMARIZ)
18.45 PM
Saioa ixteko hitzaldia - Ponencia cierre de jornada
Lagunarteko hiriak diseñatzeko sareak
Trabajo en red para el diseño de ciudades amigables (GOTZON ZULUETA - GETXO LAGUNKOIA).
19.30 PM
Amaiera - Fin de jornada tarde

apirila 6 abril

09:30 AM
Hitzaldia - Ponencia  
Teknologia, gizarte ongizatea eta kirola
Tecnología, bienestar social y deporte (SANTI PISONERO - PR4)
10.15 AM
Hitzaldia - Ponencia 
Sarean lan egiteko beharra.
La necesidad de trabajar en Red. (Miren Lauzirika. EMAKUMEEKIN)
11.00 AM
Azken indarrak hartzen - Cogiendo las últimas fuerzas
Talleres de trabajo en duplicado
11.30 AM
5. Lan Mahaia - Mesa de trabajo 7. IMANOL LOIZAGA
La importancia del Branding personal y soluciones para un desarrollo de negocio
Taller de trabajo (IMANOL LOIZAGA)
6. Lan Mahaia - Mesa de trabajo 6. GAITUZ SPORT 
Estrategias para el aumento de la participación en actividades deportivas de las personas con discapacidad Taller de trabajo (XABIER LEIZEA - SILVIA ZOBARAN)
13.15 PM
KIROLINNOBAREN ITXIERA - CIERRE KIROLINNOBA
Prestakuntza - Formación
Asteburu bateko prestakuntza programa bat, kirolaren eremuko berrikuntzari buruzko proiektuetarako. (Proiektuak aztertzea, hitzaldiak, lan-mahaiak, jardunbide egokiak, esperientzia errealak...).
Un programa formativo de un fin de semana para proyectos innovadores del deporte. (Análisis proyectos, conferencias, mesas de trabajo, buenas prácticas, experiencias reales...) 
Laguntza profesionala - Acompañamiento profesional
Enpresa eta erakunde espezializatuekin tutoretza zerbitzu zuzena, gutxieneko bideragarritasuna izango duen produktu bat garatzeko potentzialik handiena duten proiektuetarako.
Un servicio de tutoría, directamente con las empresas y entidades especializadas para los proyectos con más potencial para desarrollar un producto viable mínimo 
Networking
Kirol sektoreko erakunde eta enpresetara sarbide pribilegiatua, zure proiektua egiaztatu ahal izateko.
Un acceso privilegiado a empresas y entidades del sector deportivo para poder contrastar tu proyecto.
Experience
Parte hartzen duten talde eta pertsonengan eragin handia duen esperientzia.
Experiencia de alto impacto para las personas y equipos participantes. 
Balidazaioa - Validación:
Feedbacka proiektuaren bideragarritasunari edo bideragarritasun ezari buruz.
Feed back sobre la viabilidad observada o no del proyecto 
Aukerak - Oportunidades
Sektoreko enpresekin konektatuko duzu, eta zure proiektua beren estrategian benetan txerta daitekeen edo ez ikusi.
Conectarás con las empresas del sector, observando el encaje real o no de tu proyecto en su estrategia
Testuinguruan kokatzea - Contextualizar:
Kirolaren sektorean sartuko zara eta eragileak, joerak eta merkatua ezagutuko dituzu; gainera, industriaren zati batekin harremanetan jarri ahal izango zara.
Te introducirás en el sector del deporte, conociendo los agentes, tendencias, mercado y te podrás poner en contacto con parte de la industria
Ezagutzea - Conocer:
Kirol arloko teknologia berriak ezagutuko ditugu: wearableak, aplikazioak, BigData, kirol soziala...
Nos acercaremos a las nuevas tecnologías en el ámbito del deporte, Wearables, Apps, Bigdata, Sport social...
Tresnak - Herramientas:
Zuzenean konektatzen dituztenak kirol enpresak eta aurkeztutako proiekturik interesgarrienak.
Que conectan directamente a las empresas del deporte con los proyectos presentados más interesantes

¿Tienes una idea o proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física o la salud?

¿Te gustaría conectar con empresas y entidades especializadas en este ámbito?

¿Quieres participar en un programa intensivo de aceleración, análisis y contraste de tu proyecto?

Osasunaren edo jarduera fisikoaren eremuarekin lotutako proiektu edo ideia bat duzu?

Gustatuko litzaizuke eremu horretan espezializatutako erakunde eta enpresekin harremanetan jartzea?

Zure proiektua egiaztatzeko, aztertzeko eta azkartzeko programa trinko batean parte hartu nahi duzu?

 
 
 

Jaso:

 • Prestakuntza zeharo esperientziala.

 • Osasunaren eta kirolaren sektorearekin harreman zuzena.

 • 1x1 espazioak zure proiektuari buruzko orientabideak eta iritzia emango dizuten pertsona eta enpresa espezializatuekin.

 • Praktikara eramandako teoria. Nola konekta dezakezu zure proiektua enpresaren beharrekin eta egiturarekin?

 • Feedback erreala, jakintzan eta esperientzian oinarritua.

 • Aurkeztutako gainerako proiektuekin harremana. Partekatutako lan espazioak abiatzeko aukera.

Recibes:
 • Formación altamente experiencial
 • Contacto directo con el sector del deporte y la salud. 
 • Espacios 1x1 con empresas y personas especializadas que te darán su opinión y orientaciones sobre tu proyecto
 • La teoría llevada a la práctica. ¿Cómo puedes conectar tu proyecto con la estructura y necesidades de la empresa?
 • Feed back real, basado en la experiencia y conocimiento
 • Contacto con el resto de proyectos presentados. Posibilidad de iniciar espacios de trabajo compartidos. 

Eskaini:

 • Dokumentazio guztia behar den moduan eta epe barruan aurkeztea.

 • KIROLINNOBA programa osoari laguntza.

 • Parte hartze aktiboa ekimenean.

 • Proaktibitatea eta aldez aurretiko jarrera programa guztian zehar zure proposamena egokitu eta berriz diseinatzeko.

 • Parte hartzaileekin eta erakundeekin konexio-espazioak aktiboki bilatzea.

 • Gainerako proiektuan norbere onurarako ez erabiltzea horren egilea izan barik.

 • Beharrezko aurkezpen guztiak egitea bertaratutako guztiek zure proiektua ezagutu dezaten.

 • Aurreiritzirik gabe gozatzea horren balio eta eragin handia duen esperientziaz.

Ofreces:
 • A presentar toda la documentación en tiempo y forma requerida
 • Asistencia a todo el programa KIROLINNOBA
 • Participación activa en toda la iniciativa. 
 • Proactividad y predisposición durante todo el programa para el rediseño y adaptación de tu propuesta 
 • Buscar activamente espacios de conexión con las entidades y participantes
 • A no utilizar el resto de proyectos en beneficio propio sin contar con la autoría del mismo. 
 • Realizar todas las presentaciones que sean necesarias para el conocimiento de tu proyecto por parte de todas las personas asistentes
 • Disfrutar sin prejuicios de una experiencia de alto valor e impacto como esta. 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now